Ochrana osobních údajů

Vážení klienti a návštěvníci naší webové stránky https://www.radeklhotsky.cz, kterou provozuje:

MUDr. Radek Lhotský
U Trojáku 4647, PSČ 76005, Zlín
IČO: 72369035
DIČ: CZ7608274157
(dále jen „provozovatel“)

Velice si vážíme Vaší důvěry a těší nás váš zájem o naše služby!
Naším předním zájmem je i ochrana Vašich údajů, Vašich osobních práv, stejně jako Vaše právo na informování při získání, zpracování a používání Vašich osobních údajů. Zacházení s Vašimi osobními údaji u nás probíhá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Získávání a užití osobních údajů
Jako správce osobních údajů v rámci poskytnutí plnění ze smlouvy ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracováváme Vaše následující údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje“).
Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují poskytovatelé zdravotní péče a pracoviště, kde probíhají domluvené výkony, za účelem vedení zdravotnické dokumentace a dalších účelů souvisejících s poskytováním zdravotní péče, ochrany zdraví a souvisejících činností. Osobní údaje poskytujeme v minimálním rozsahu, který je nutný pro zajištění zdravotní péče, ochrany zdraví a souvisejících činností.

Komu jsou Vaše osobní údaje poskytovány
• zdravotnickým zařízením, zdravotnickým registrům, státním organizacím, které vstupují do procesu evidence, léčby, kontroly a kontaktu s pacientem;
• zpracovatelům, kteří pro provozovatele provádějí zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy;
• subjektům veřejné moci v případech, kdy poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu apod.;
• dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, znalcům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;
• jiným subjektům pouze s Vaším souhlasem.

Doba uložení osobních údajů
V případě zpracování, které probíhá z titulu plnění právní povinnosti je doba uložení osobních údajů (doba zpracování) stanovena příslušným právním předpisem. V případě zpracování, které probíhá z titulu plnění smlouvy, je doba zpracování dána minimálně dobou trvání smluvního vztahu či dobou nutnou k zajištění veškerých práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu.
Po skončení doby oprávněného zpracování provozovatel přestává příslušné osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

Práva týkající se ochrany osobních údajů
V souladu s ustanovením článku 12 – 22 nařízení GDPR mohou subjekty uplatnit svá práva. Jednotlivá práva subjektů se uplatňují písemnou žádostí adresovanou provozovateli webových stránek, na kterou je organizace povinna zareagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti. Ve výjimečných případech je organizace oprávněna lhůtu pro vyřízení žádost prodloužit nejvýše o dva měsíce.

V souladu s uvedenými ustanoveními máte právo uplatnit tato práva
• Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR) – osoby mohou požadovat informace o tom, jaké údaje o nich provozovatel zpracovává;
• právo na opravu osobních údajů (čl. 16 nařízení GDPR) – osoby mají právo požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se jich týkají;
• právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 a 19 nařízení GDPR) – pokud má osoba za to, že by mělo dojít k omezení zpracování jejích osobních údajů, zejména z důvodu, že zpracování těchto osobních údajů probíhá ze strany provozovatele v rozporu se zákonem;
• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení GDPR) – v případech zpracování osobních údajů prováděného na základě právního titulu oprávněného zájmu správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) mají osoby právo vznést námitku proti zpracování;
• právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 nařízení GDPR) – v případě, že má osoba za to, že zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby není oprávněné, může požádat o výmaz osobních údajů, které jsou dle jeho názoru zpracovávány v rozporu s nařízením GDPR (vyjma případů, kdy se jedná o zpracování z titulu plnění právní povinnosti);
• právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 nařízení GDPR) – osobní údaje osob zpracovávané automatizovaně na základě jejich souhlasu či na základě právního titulu plnění smlouvy mohou být na žádost subjektu údajů přeneseny jinému správci.

S uplatněním všech svých práv se můžete obracet přímo na provozovatele, a to prostřednictvím e-mailové adresy info@radeklhotsky.cz. Pokud máte za to, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, přičemž není omezeno ani vaše právo na soudní ochranu.

Zabezpečená komunikace při zpracování
Při přenosu dat používáme tzv. SSL-bezpečností systém (Secure Socket Layer) ve spojení s 128-bitovým kódováním. Tato technika skýtá nejvyšší bezpečnost a je proto používána např. bankami při ochraně osobních údajů v rámci online-bankingu. To, že jsou Vaše údaje přenášeny zakódovaně, poznáte na zobrazení symbolu uzamčeného zámku vedle adresy v horní liště vašeho prohlížeče.
Abychom zaručili dostatečnou bezpečnost při odesílání formulářů, používáme v určitých případech službu reCAPTCHA Google Inc. Ta slouží především k rozlišení, zda byl údaj vložen člověkem nebo automaticky strojem. Zde platí odlišné zásady ochrany osobních údajů od Google Inc. Další informace o směrnicích ochrany  osobních údajů společnosti Google Inc. naleznete na tomto odkazu: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

 

 

 

KONZULTACE